Zobacz inne kursy

Regulamin Hybrydowego kursu na wychowawcę kolonijnego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Poniższy Regulamin określa zasady posługiwania się kursem hybrydowym na Wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny), którego właścicielem jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. eWychowawca.pl – właściciel hybrydowego kursu na Wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny).
 6. Platforma – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem eWychowawca.pl.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 8. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z eWychowawca.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 9. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 10. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie Moodle.
 11. Organizator – firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 12. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

 1. Hybrydowy kurs na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, który jest pełnoletni, posiada wykształcenie co najmniej średnie i ma predyspozycje do pracy z dziećmi i posiada odpowiednie warunki zdrowotne. Osoby karane nie powinny uczestniczyć w tym kursie.
 2. Dostęp do hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) jest odpłatny.
 3. Hybrydowy kurs na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) może być w części darmowy lecz udostępniane nieodpłatnie informacje mogą wymagać podania hasła dostępu oraz innych danych.
 4. Poprzez przystąpienie do korzystania z hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Dostępność do hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 6. Wszelkie uwagi związane z jakością hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) należy kierować do Organizatora kursu, tj. eWychowawca.pl
 7. Wszelkie roszczenia związane z jakością hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) należy kierować do Organizatora kursu, tj. eWychowawca.pl
 8. Dostęp do hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) mogą mieć wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe obostrzenia:
 • są osobą pełnoletnią (mają ukończone 18 lat),
 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • osoby posiadające odpowiednie warunki zdrowotne,
 • są osobą niekaraną i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne,
 • odbyły zajęcia praktyczne określone w rozporządzeniu MEN z dnia 16.01.2015 r.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów hybrydowego kursu na Wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) wymaga logowania.
 2. Darmowa wersja hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) dopuszcza logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie – „Demo”.
 3. Kurs na Wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) jest płatny. Jego cena obejmuje naukę, wystawienie świadectwa i wysłanie go do Użytkownika.
 4. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane za każde kolejne wysłanie świadectwa do Użytkownika lub inne dodatkowe czynności wykonane przez Organizatora na rzecz Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie ukończy kursu (czyli: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, zajęcia z pierwszej pomocy i egzamin końcowy) przed datą końca kursu, wówczas jego wplata przepada i nie podlega zwrotowi.

§ 5

Rejestracja Użytkownika na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) obejmuje:

 1. zaakceptowanie warunków Regulaminu kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny),
 2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny),
 3. potwierdzenie rejestracji kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 4. zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
 2. autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconego hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny). Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. Całkowicie zabrania się przekazywania między uczestnikami hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny) haseł lub innych informacji niejawnych. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że kursant nie zapoznał się z całym materiałem kursu (np. rozwiązywał same testy), wówczas takie działania uznane będą jako próba oszustwa. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu Wychowawcy Kolonijnego (opiekun kolonijny) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. Kurs na wychowawcę kolonijnego jest kursem hybrydowym. Zatem cała nauka musi obywa się w trybie on-line (nie off-line) i w formie stacjonarnej.
 6. Zabrania się otwierania plików w więcej niż w 3 kartach (oknach) jednocześnie do tzw. buforowania.
 7. Każdy kursant uczy się z własnego konta. Jeżeli z jednego komputera korzysta więcej niż jedna osoba, wówczas należy korzystać z kursu pojedynczo (na przemian).
 8. Aby pozytywnie zaliczyć kurs należy jednocześnie spełnić 4 warunki: zaliczyć pozytywnie wszystkie testy, odbyć zajęcia praktyczne oraz rzetelnie zapoznać się z każdym plikiem kursu (dotyczy każdego kursanta, w tym: nauczycieli, dyrektorów szkół, studentów, instruktorów (w tym ZHP), wykonać wszystkie ćwiczenia, itp.
 9. W przypadku gdy kursant nie zgłosi się na wyznaczone w formie stacjonarnej zajęcia praktyczne, wówczas takie działanie może spowodować niezaliczenie z kursu Wychowawcy Kolonijnego (opiekun kolonijny) (eWychowawca.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 10. Należy uczyć się według następującego schematu: lekcja 1 -> test 1, lekcja 2 -> test 2, lekcja 3 -> test 3, itd.
 11. Tzw. „zielone ptaszki” oznaczają jedynie to, że dany plik był tylko otwarty. Nie oznacza to, że plik był wysłuchany czy obejrzany w całości.
 12. Każdy kursant musi rzetelnie zapoznać się z każdym plikiem kursu (przeczytać, wysłuchać lub obejrzeć każdy plik od początku do końca). Wyjątkiem są tzw. pliki „pomocy”, które nie są obowiązkowe.
 13. Aktywność każdego kursanta (logi) są sprawdzane przez Organizatora na koniec kursu.
 14. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do hybrydowego kursu na „Wychowawcę kolonijnego” (opiekun kolonijny).
 15. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika do kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo autora kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez eWychowawca.pl wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z eWychowawca.pl w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny), wysyłając maila na adres ekursy.henc@gmail.coml o treści:
„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników eWychowawca.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconego internetowego kursu na Wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny).”

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powinien informować eWychowawca.pl o zmianach danych przekazanych do kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) w trakcie rejestracji.

IV. Zastrzeżenia techniczne

§ 12

 1. autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od autora kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny), mogą oni czasowo ograniczyć dostęp do kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny).
 4. Wymagania sprzętowe: karta dźwiękowa, głośniki, system operacyjny: Windows 98, 2000, NT, Me, XP, Vista lub nowszy. Minimalne wymagania ustawień ekranu to rozdzielczość 800×600 pikseli. Kurs na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) działa dla przeglądarek: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox Opera.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zarejestrowani Użytkownicy na kurs na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 14

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez autora kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w kursie na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) dla pozostałych użytkowników.

§ 15

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody autora kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny).

§ 16

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 17

 1. Wszelkie spory z autorem kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Głogowie.
 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Głogowie

§ 18

Autor kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.

§ 19

Integralnymi częściami tego Regulaminu są:

 1. Polityka Ochrony Prywatności
 2. Zastrzeżenia prawne
 3. Ochrona praw konsumenta

Stan prawny na dzień: 01 kwietnia 2015 r., godz. 11:25

 
Po kursie otrzymasz darmowy e-podręcznik. Jego autorzy napisali ten e-book i stworzyli ten kurs.
Zobacz przykładowy rozdział ...


Ten e-book dostaniesz GRATIS
Ten e-book dostaniesz GRATIS
Ten e-book dostaniesz GRATIS

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.